Stephensonstraat 19 | 4004 JA Tiel | 0344 - 621222 | info@van-herwijnen.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Disclaimer Van Herwijnen Kreston

E-mail 

Communicatie per e-mail is VERTROUWELIJK.
Door onze medewerkers verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mail bericht ten onrechte aan u is verzonden, verzoeken wij u direct per e-mail contact met ons op te nemen. Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde is verboden; rechten kunnen door onbevoegden dan ook niet ontleend worden. Het is evenmin toegestaan om deze informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op door onze medewerkers verzonden berichten of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Gebruik van het medium e-mail brengt risico’s met zich mee. Van Herwijnen Kreston aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van e-mail.

E-mail correspondence is CONFIDENTIAL.
The contents of email messages and any attachments are confidential to the intended recipient. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please contact us immediately by e-mail. If you are not the intended recipient you must take no action based upon them, nor must you copy or show them to anyone. Unless stated otherwise, any message sent by e-mail by our employees nor any attachment has been subject to an audit. Therefor no assurance can be derived of it. Using (Internet) e-mail is subject to risks. Van Herwijnen Kreston denies any responsibility for damages resulting from the use of e-mail.

Website

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Van Herwijnen Kreston niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Van Herwijnen Kreston aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Van Herwijnen Kreston sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Van Herwijnen Kreston gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Van Herwijnen Kreston aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Van Herwijnen Kreston.